ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำหรับ ปีการศึกษา 2560