ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าที่ทำการชุมชนสันดอนรอมถึงสามแยกป่าไม้ จำนวน 1 แห่ง