ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม รหัส สน.ศท.ชั้นลอย (ปรับปรุง 2558) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)