ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม รหัส สน.ศท.ชั้นลอย (ปรับปรุง 2545) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์