ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลเมืองลำพูน