เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา ร้านค้า และประชาชน ในการร่วมโครงการในการคัดแยก พร้อมนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคให้แก่เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำต้นผ้าป่าขยะ

โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายสิริวุฒิ คำธิตา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมประกอบพิธีทางศาสนาในการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล หลังจากนั้น เทศบาลเมืองลำพูนได้นำขยะทั้งหมดไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งให้มอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชน โดยกำหนดจัดขึ้น ณ วัดจามเทวี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา