เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมพัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรม    พัฒนาประชาชนในชุมชนและอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์   เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๑๗ ชุมชน จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านม