เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่งคง  จึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาใหม่ในชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

โดยสิ่งสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาใน ๒ ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  กับด้านความมั่นคงของประเทศ สิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ จะอยู่ในแผนการดำเนินงาน ๑๐ เรื่อง ดังนี้.

  • สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
  • คนไทยไม่ทิ้งกัน
  • ชุมชนอยู่ดีมีสุข
  • วิถีไทยวิถีพอเพียง
  • รู้สิทธิ รู้หน้าที่ สร้างวินัย หน้าที่ ความเป็นพลเมืองที่ดี
  • รู้กลไกการบริหารราชการ
  • รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
  • รู้เท่าทันเทคโนโลยี
  • ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • งานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ช่วง คือ

ช่วงแรก : รับฟังความคิดเห็น

เริ่มลงพื้นที่ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ช่วงที่สอง : สร้างความรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม

ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม จนถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ช่วงสุดท้าย : สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิดตามวิถีไทย วิถีพอเพียงและวันที่ ๑ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหา รู้เท่าทันยาเสพติด

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่างจากโครงการทั่วไป คือ แนวทางดำเนินงานที่เน้นลงพื้นที่รับฟังความต้องการของประชาชนจริงๆ โดยยึดถือเอาประชาชนที่มีปัญหา ได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง จากนั้น  นำข้อมูลที่ได้ ไปประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาได้ตรงจุดจริงๆ

ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

*************************************************************