เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๔ โรงเรียน ร่วมแต่งชุดขาวปฏิบัติธรรม             ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

โดยเริ่มขบวนจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นำหน้าขบวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เคลื่อนขบวนไปตามถนนอินทยงยศ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวังขวา ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้นพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัและเจดีย์ปทุมวดี และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จำนวน ๓ รอบ  ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนและสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย , พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง , พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”  ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  และเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในวันมาฆบูชาอีกด้วย

 

**********************************************************