เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งยังเป็นการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว สัตว์ฟันแทะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๑๗ ชุมชน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น. และในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับรายชื่อที่ตกค้าง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

*********************************************