เทศบาลเมืองลำพูน จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

 

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองลำพูนกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง จังหวัดลำพูน ประจำปี  ๒๕๖๑  ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ และ ๑๖ – ๑๗  เมษายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน

เน้นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนลำพูนให้โดดเด่น พร้อมตกแต่งเมือง ซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ เข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมที่น่าสนใจปีนี้ประกอบด้วย ขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ อันเชิญประดิษฐานบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ  รับชมขบวนแห่พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่  , สรงน้ำพระรอดหลวง , พระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆ  เพื่อความเป็นสิริมงคล , พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง , ชมการประกวดหมากสุ่ม หมากเบ็ง  ต้นผึ้ง  ต้นดอก  การตัดตุง , การสาธิตอาหารพื้นเมือง , ชมการแสดง “เล่าขานตำนานหริภุญชัยเมืองบุญ  หละปูนเมืองงาม” , การแสดงโฟคซองคำเมือง , ร่วมสืบสานตำนานดำหัวครูบาสังฆะ , สรงน้ำพระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน , พิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวี และกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย , พิธีดำหัวกู่ฤๅษี ,  พิธีดำหัวเจ้าพ่อกู่ช้าง  และการดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดเดือนเมษายน  เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมกัน   แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  เล่นน้ำตามประเพณีร่วมกัน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้องเล่นน้ำ  โดยมีบริการน้ำฟรีตลอดเส้นทางถนนอินทยงยศ  ซึ่งปิดถนนให้เล่นน้ำ  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป  โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำอุโมงค์น้ำ ตั้งแต่หน้าลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ถึง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  เพื่อรักษาจารีตขนบธรรมประเพณี สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  รวมทั้งเป็นแบบอย่างอันดีงาม

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ และ ๑๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  เชิงสะพานท่าขาม  และบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน  โดยทั่วกัน

****************************