เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของไทย และท้องถิ่น  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพงษ์เทพ  มนัสตรง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในเรื่องศิลปะ – วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำโดย พระอาจารย์เกรียงศักดิ์  ธารณะ (วัดช่างฆ้อง) และพระอาจารย์วรัญญู  ประทีบทอง (วัดสันป่ายางเหียง) พระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง การจัดทำเครื่องสักการะล้านนา  และการสาธิตการตัดตุงล้านนา  ณ  ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

* * * * * * * * * * * * * *