เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และผู้สูงอายุทั้ง ๑๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และผู้สูงอายุทั้ง ๑๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น  นอกจากนี้ พนักงานเทศบาลและพนักงานครู  ยังร่วมรดน้ำ ดำหัวปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิตา และขอขมาที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ในปีที่ผ่านมาทั้งหมด โดยจัดพิธีดำหัวดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  ณ สนามหญ้า หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

*********************************