เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 3 : ปรับความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 เมษายน จนถึง 27 เมษายน 2561

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่งคง  จึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาใหม่ในชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป