เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ คณะที่ปรึกษา จากสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และผู้ติดตาม ในการเข้าตรวจประเมินในระดับพื้นที่สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

เนื่องจากเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยส่งนวัตกรรม “สูงวัย เข้าถึง พึ่งได้ ด้วยพหุลักษณ์ทางการแพทย์” เข้าร่วมประเมินฯ นอกจากการนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการฯ ยังได้เข้าตรวจและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมลงพื้นที่บ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลำพูน  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ชี้แจงแนวทางวิธีการ ในการรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบประเมินและเกณฑ์ชี้วัดในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนอีกด้วย

********************************************************************