เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีสักการะพระนางจามเทวี และอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ทรงสร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และคณะกู่พระเจ้าอาทิตยราชร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้สร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จากสวนปฏิบัติธรรมสุสานท่าจักรวิริยโร 9 เคลื่อนมายังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะสายสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน และประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระนางจามเทวีและถวายสักการะองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช

จากนั้น ได้เคลื่อนขบวนรถอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราชและรถเชิญบายสี 9 ชั้น ออกจากอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีนำประชาชน กล่าวคำบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย และอัญเชิญน้ำทิพย์ เครื่องไหว้สาสักการะ นำถวายรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ได้อัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราชเข้าสู่วิหารละโว้ โดยพระสงฆ์จำนวน 33 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ซึ่งการอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราชมาประดิษฐานชั่วคราว ณ วิหารละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่กู่พระเจ้าอาทิตยราชต่อไป

พระเจ้าอาทิตยราช เป็นกษัตริย์ราชวงศ์จามเทวีองค์ที่ 32 แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นกษัตริย์ผู้สร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเปลี่ยนวังเป็นวัดหลวงเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ในรอบ 1,000 ปี ของนครหริภุญชัย ซึ่งพระองค์ทรงอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาประดิษฐานและรับสั่งให้ก่อสร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ อาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนของจังหวัดลำพูนอีกด้วย

***************************************