เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน ช่วงที่ 4

ช่วงที่ 4 : สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม จนถึง 22 มิถุนายน 2561

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่งคง  จึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาใหม่ในชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๑๗ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป