เทศบาลเมืองลำพูนจัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสะอาด ความปลอดภัยของอาหาร  ทั้งภาชนะที่ใส่อาหาร วัตถุดิบ และเครื่องปรุงแต่งอาหารให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผ่านเกณฑ์การประเมิน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”  (Clean food good taste)

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร และสำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยตรวจประเมิน ดังนี้.

  1. ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร ตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงสาธารณสุข
  2. ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เขียง ช้อนส้อม และมือของผู้สัมผัสอาหาร
  3. สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหาร

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับทราบและเทศบาลเมืองลำพูนจะได้ออกตรวจในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน  หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 512000 ในวันและเวลาราชการ

******************************************