สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน