แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก วันที่ 10 มิถุนายน 2561

แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน

********************************