ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม และแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

  1. ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการดำเนินคดี, การปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา หรือจำเลย, การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฏหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดได้

  2. ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ตาม พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบัยที่ 651) พ.ศ. 2561 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค