เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2561

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีการจัดการระบบที่ดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนและเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการสุขภาพในชุมชน ทั้ง ๑๗ ชุมชน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

 

***********************************