เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตาม  การบริหารการศึกษาและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และนำข้อมูลที่ได้ไปจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

***********************************************