เทศบาลเมืองลำพูนขับเคลื่อน โครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจประเมินชุมชนน่ามอง จากนั้นจะมีการเชิญชวนให้ทุกชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังในการพัฒนาชุมชนและเพื่อให้ภูมิทัศน์ในเทศบาลเมืองลำพูน มีความสวยงาม และมีสมุนไพรท้องถิ่น รวมทั้งการคัดแยกขยะในครัวเรือนและในชุมชนได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน ยังขับเคลื่อนโครงการสาธารณประโยชน์มากมาย เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กู่ช้าง กู่ม้า, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง, โครงการคูสวย น้ำใส ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สนองตอบต่อแนวนโยบายการสร้างเมืองลำพูนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน

 

………………………………………………………………………………………..