เทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนของเมืองเก่า 10 เมือง เข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อชี้แจงความเป็นมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่าฯ

 

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นตัวแทนของผู้บริหาร เมืองเก่า 10 เมือง เข้าพบ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ประสานงานสำนักศิลปากรในการจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ และชี้แจงความเป็นมาของโครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) เป็นโครงการความร่วมมือของผู้บริหารเมืองเก่ากลุ่มที่ 1 จำนวน 10 เมือง ได้แก่  เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา โดยมุ่งเน้นปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  จัดระเบียบในเขตเมืองเก่า โดยการนำเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน อันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านสำคัญทางประวัติศาสตร์  และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมในจังหวัดมากขึ้น   ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ข้อ 6.6 ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยคณะผู้บริหารเมืองเก่า 10 เมือง ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ที่มี  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ต่อไป

 

………………………………………………………………………………………..