รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโครงการ พร้อมทั้งติดตามให้กำลังใจการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี  ซึ่งทุกชมรมได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีสมาชิกชมรมเป็นผู้ที่มีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับปัญหาภัยคุกคามทางสุขภาพในกลุ่มเยาวชน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี