เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รวมถึงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคภายในงานดังกล่าว กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่หลากหลาย เช่น ให้บริการตรวจฟัน ตรวจโรคเบาหวาน ความดัน และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนการฟังธรรมเพื่อเพิ่มความสุขสงบทางจิตใจ ฯลฯ เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

………………………………………………………………………………………..