กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองการแพทย์ จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน  โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนพิการ ในการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ผู้พิการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ โดยการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  วัดรอบเอว  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ และการบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน นายอำนาจ  ไชยเทศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ให้เกียรติมาบรรยายให้หัวข้อ “โรคติดต่อตามฤดูกาล” ณ อาคารคุณธรรม ๓๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

***********************************