เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมผู้นำชุมชน แกนนำในชุมชน และองค์กรแกนนำในชุมชน

นายพุธิพล  ปันทะธง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองลำพูน  โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดการประชุมผู้นำชุมชน แกนนำในชุมชน และองค์กรแกนนำในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและ   องค์กรแกนนำต่าง ๆ ในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ตลอดจนเป็นการประสานงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑

 

*******************************