ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยว่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็ก เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู  และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครู ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน  ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  สำหรับกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้ เด็กๆ สนุกสนาน และตื่นเต้นกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้น พร้อมนำพานดอกไม้ธูปเทียน มาไหว้คุณครู  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2561

 

**************************************