เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 โดยกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การแสดงเปิดงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ , การประกวดนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดบูทนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนจำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา , โรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินการประกวดบูทนิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารคุณธรรม 35) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

**************************************