เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2561

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการ ทราบถึงสิทธิสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมได้  โดยได้เชิญวิทยากรจาก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน  นางธัญชนก  พรมใจ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550”  นอกจากนี้ มีการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ (ทำอาหาร)  โดยวิทยากรผู้ฝึกสอน  จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในเมือง  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

**********************************************