กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนจัดทำโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2561  จัดขึ้นโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์  เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกข้างในผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักได้อย่างปลอดภัย  โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และผู้นำนักเรียน ในเรื่อง อันตรายจากสารเคมีตกค้างในพืชผักและทดสอบหาสารเคมีตกค้าง  โดยวิทยากรจาก มูลนิธิสวนพุทธธรรมลำพูน , ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ และ เครือข่ายเกษตร รุ่นใหม่ ตลาดนัดพูนพูน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

 

******************************************