กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มการช่วยฟื้นคืนชีพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ประชาชนและนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ริเริ่มทำเพื่อให้ตำรวจจราจรมีความรู้ในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต รวมถึงอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีภาวะหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็อาจเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ กองการแพทย์จึงได้อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมจำนวน 550 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูนร่วมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริง

………………………………………………………………………………………..