ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)