สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2559 วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน