สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน