สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน