สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน