สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษถาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน