สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน