สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน