สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน