สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน