สรุปการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน