เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ทำศิลปประดิษฐ์ และทำอาหารไท

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้กับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โดยกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ การทำศิลปประดิษฐ์ ณ วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และการประกอบอาหารไทย ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการพึ่งตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำและมีอาชีพเสริม โดยยึดหลักแนวคิด จะไม่แจกปลาแต่จะสอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ก้าวพ้นขีดความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล

*************************************************************