เทศบาลเมืองลำพูน จับมือสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน พัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาลให้สะดวก ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ในการพัฒนาระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างความสะดวกสบายและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านการจราจร และขีดความสามารถการรองรับความต้องการเดินทาง ภายใต้การวางแผนพัฒนาเมือง และการจัดระบบการจราจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำไปสู่พัฒนาระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

****************************************************************