เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน”

โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนและเขตเมืองเก่าลำพูน สามารถประเมินความต้องการการใช้น้ำของกิจกรรมแต่ละประเภทในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามที่ได้วางแผนไว้ พร้อมนี้ ได้เชิญวิทยากรจากคณะทีมวิจัย โครงการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาววิสิฐกาณจน์ วิจิตรพงษา และ นายพิทยาธร รินแก้วงาม เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ซึ่งเป็นแนวทางในหัวข้อดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

********************************************