เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนกำหนดจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  พร้อมทั้ง มีการนำเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โดย นางปิยนันท์  ราชธานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

**********************************