แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน